Hopp til innhold

Årsrapport 2018

Resultatregnskap Goodtech konsern

 

Konsolidert resultat 1. januar – 31. desember

(Alle tall i NOK 1.000)

Note 2018 2017
Driftsinntekter 4 569 125 688 678
Varekostnader 5 -282 710 -341 968
Lønn- og personalkostnader 6, 7, 29 -256 985 -270 759
Andre driftskostnader 8 -63 100 -71 103
Restruktureringskostnader mv. 8 -1 009 -1 877
Driftsresultat før avskrivninger -34 680 2 970
Avskrivninger 12, 14 -10 307 -11 440
Nedskrivninger 14 -9 013
Driftsresultat -54 000 -8 471
Finansinntekter 9 6 709 1 839
Finanskostnader 9 -11 247 -8 533
Netto finanskostnader -4 537 -6 695
Resultat før skatt -58 537 -15 165
Skattekostnad 10 3 202 -402
Årsresultat fra videreført virksomhet -61 739 -14 763
Resultat fra avviklet virksomhet 2                     –           -329
Årsresultat -61 739 -15 093
Henføres til:
 – Aksjonærene i morselskapet -62 128 -15 418
 – Ikke-kontrollerende eierinteresser 389 325
Årsresultat -61 739 -15 093
Årsresultat per aksje 11
Resultat per aksje videreført virksomhet -2,76 -0,68
Resultat per aksje avviklet virksomhet 0,00 -0,01
Årets resultat per aksje -2,76 -0,70

Konsolidert totalresultat

Note 2018 2017
Årsresultat -61 739 -15 093
Øvrige resultatelementer, netto etter skatt
Poster som kan bli reklassifisert over resultatet i etterfølgende perioder:
Endring i virkelig verdi kontantstrømsikring 67 142
Omregningsdifferanser -2 185 3 667
Sum øvrige resultatelementer, etter skatt -2 118 3 809
Totalresultat -63 857 -11 284
Henføres til:
– Aksjonærene i morselskapet -64 245 -11 609
– Ikke-kontrollerende eierinteresser 389 325
Totalresultat -63 857 -11 284
Beløp henført til aksjonærene i morselskap stammer fra:
– Videreført virksomhet -64 245 -11 279
– Ikke videreført virksomhet -329
Sum -64 245 -11 609

Note 1 – 30 følger etter årsregnskapet og er en integrert del av dette.