Hopp til innhold

Årsrapport 2018

Menneske, samfunn og miljø

I Goodtech skal vi bidra til et mer bærekraftig samfunn ved å tilby løsninger og tjenester som gjør våre kunder i stand til å redusere sin miljøbelastning. Dette er vårt viktigste og mest varige miljøbidrag. Samtidig skal vi arbeide aktivt med å redusere miljøbelastningen fra vår egen virksomhet, og sikre at vi overholder gjeldende lovkrav. Goodtech bidrar gjennom dette positivt til å ivareta det ytre miljø og tilfører verdi til samfunnet gjennom sin kjernevirksomhet.

Vi skal utøve vår virksomhet basert på en høy etisk standard. HMS og compliance er en del av vår kultur, og vi har en nullvisjon for skader og ulykker.

 

Kvalitetsledelse og miljøstyring

Goodtech har et ledelsessystem som er under stadig utvikling og forbedring. Ledelsessystemet i den norske virksomheten er godkjent i henhold til ISO 9001:2015 for Kvalitetsledelse. Vår svenske virksomhet i Goodtech Solutions AB og Goodtech Solutions Manufacturing AB er i tillegg sertifisert i henhold til ISO 14001:2015. Denne standarden skal hjelpe oss å redusere vår belastning på miljøet, samtidig som den legger til rette for en bærekraftig vekst og økt lønnsomhet. I løpet av 2019 er planen at også den norske virksomheten i Goodtech AS vil bli sertifisert i henhold til denne standarden. Goodtech har også godkjenning til å arbeide innen olje- og gassindustrien samt kraftindustrien ved at vi har prekvalifiseringssertifikater som Achilles og Sellihca.

Målet er å øke kundenes verdiskaping ved å utvikle produkter og systemer som øker effektiviteten, reduserer energiforbruket og gir minst mulig miljøpåvirkning. Dette gjelder for store energikonsumenter i industrien, ved bygging av energiproduksjonsanlegg for fornybar energi og anlegg for rensing av drikkevann, prosess- og avløpsvann.

Helse, miljø og sikkerhet (HMS) i Goodtech

Goodtech har etablert HMS-policy og -målsetninger som gjenspeiler verdiene som konsernet bygger på. Goodtechs målsetninger og leveregler inngår i konsernets håndbøker som er tilgjengelig for alle ansatte.

Goodtech skal være en trygg arbeidsplass hvor HMS er et fokusområde. Vi har en nullvisjon for skader og ulykker. Vi mener at alle ulykker kan unngås ved å jobbe målbevisst med å etablere gode rutiner, etterlevelse samt sørge for kontinuerlig forbedring i samsvar med fastsatte krav og utviklingsmål. Goodtech har fokus på forebyggende tiltak med rapportering og oppfølging av uønskede hendelser (RUH).

Helse, miljø og sikkerhet skal være en integrert del av Goodtechs forretningsdrift.

Det er etablert arbeidsmiljøutvalg og verneombud i tråd med gjeldende lover.

Medarbeidersamtaler holdes årlig der arbeidsmiljøspørsmål er en viktig del og en del som skal rapporteres dersom risiko eller misforhold kommer frem. Det er utarbeidet felles retningslinjer for både medarbeidersamtaler og lønnssamtaler som gjelder for hele konsernet.

Helse, miljø og sikkerhet på arbeidsplassen 2018 2017
Rapporterte uønskede hendelser (RUH) 365 353
Rapportert medisinsk behandling uten fravær (MTC) 1 8
Rapporterte fraværsskader (LTI) 1 1
Dødsulykke 0 0
Sykefravær 2,8% 2,9%

Etiske retningslinjer, likestilling og mangfold

I Goodtech skal vi ha en høy etisk standard i vår forretningsvirksomhet. Dette er nedfelt i våre overordnede etiske retningslinjer.

Goodtechs overordnede retningslinjer og leveregler er i tråd med diskrimineringslovens formål om å fremme likestilling, sikre like muligheter og rettigheter og å hindre diskriminering på grunn av etnisitet, nasjonal opprinnelse, avstamning, hudfarge, språk, religion og livssyn.

Goodtech har nulltoleranse for korrupsjon, herunder utpressing og bestikkelser, og arbeider aktivt for å sikre at dette ikke forekommer. Konsernets etiske retningslinjer beskriver integritet, omdømme og mulige interessekonflikter herunder forholdet mellom ansatte, kunder og leverandører.

Goodtech er opptatt av å fremme en bedriftskultur der alle ansatte skal identifisere seg med og etterleve disse retningslinjene.

Compliance-programmet i Goodtech skal sikre at alle ansatte forstår rekkevidden av de etiske retningslinjene, samt utvikling av rutiner og prosedyrer for å forhindre brudd på selskapets etiske retningslinjer.

Goodtech har nulltoleranse i forhold til brudd på internasjonalt anerkjente menneskerettigheter, arbeiderrettigheter, og for enhver form for bruk av barnearbeid eller slavearbeid. Vi arbeider kontinuerlig for å gjennomføre tiltak, som med hensyn til våre ressurser, kreves for at våre medarbeidere skal kunne forene jobb og familie. Goodtech fordømmer alle former for seksuell trakassering. Trakassering på grunn av kjønn er en alvorlig trussel mot medarbeidernes arbeidsmiljø, arbeidsklima, arbeidsglede, helse og muligheter til utvikling i arbeidet.

Goodtechs etiske retningslinjer gjelder for alle ansatte og alle som opptrer på vegne av Goodtech. Dette er krav som også stilles til Goodtechs underleverandører. For å tydeliggjøre hva Goodtech forventer av våre samarbeidspartnere og leverandører, er det utarbeidet egne retningslinjer for etisk handel som dekker grunnleggende krav til menneskerettigheter, arbeidstakerrettigheter og miljø.

Konsernet har etablerte varslingsrutiner og oppfordrer til aktiv bruk av varslingssystemet ved mistanke om brudd på lovverk og bransjenormer, samt brudd på retningslinjer både i Goodtech og hos våre kunder, samarbeidspartnere eller leverandører. Varsling kan gjøres anonymt via elektronisk portal, også til styret utenom ledelsen.

Goodtech har ansattevalgte styremedlemmer i konsernstyret. Disse velges av og blant alle konsernets ansatte gjennom etablerte valgkretser. Goodtech har løpende dialog med ansattes fagforeninger i saker som berører konsernets arbeidstakere.

Goodtech anser at tilfredse medarbeidere og et bra arbeidsmiljø henger sammen, og bedriftens behov må balanseres mot familiens behov og tilrettelegger så langt det lar seg gjøre for fleksible praktiske løsninger for småbarnsfamiliers individuelle behov eller ved sykdom i familien. Vi registrerer med tilfredshet at også menn tar større ansvar for dette.