Hopp til innhold

Årsrapport 2018

Aksjonærinformasjon

 

Aksjekapital

Goodtechs aksjer er notert på Oslo Børs og handles under symbolet GOD. Aksjen består av én aksjeklasse og alle aksjene har stemmerett. Aksjen er fritt omsettelig.

Goodtechs aksjekapital i 2018 var NOK 45.752.292 fordelt på 22.876.146 aksjer pålydende NOK 2.

Per 31. desember 2018 har selskapet 362.917 egne aksjer, tilsvarende 1,59% av selskapets aksjekapital.

Fra generalforsamlingen i 2018 har styret fullmakt til å forhøye aksjekapitalen med inntil 50% av selskapets aksjekapital. Fullmakten er gyldig frem til 30. juni 2019, og har som formål å gi styret finansiell handlefrihet i forbindelse med eventuelle oppkjøp eller lignende disposisjoner, samt å kunne styrke selskapets egenkapital. Styret vil foreslå overfor generalforsamlingen å forlenge fullmakten. Styret har også fullmakt til å erverve egne aksjer med samlet pålydende inntil 10% av selskapets aksjekapital. Fullmakten er gyldig til 30. juni 2019.

Nøkkeltall aksjer 2018 2017 2016 2015 2014
Markedsverdi 31.12 (MNOK) 88 149 160 246 390
Antall aksjer omsatt (i tusen) 4 043 8 618 2 832 2 659 2 378
Antall utestående aksjer per 31.12 (i tusen) 22 876 22 876 22 876 22 876 32 529
Antall aksjonærer 1 585 1 626 1 722 1 768 1 836
Antall egne aksjer 362 917 284 603 394 075 126 160 126 160
Pålydende per aksje 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00
Aksjekurs 31.12 3,84 6,53 7,00 10,75 12,00
– Høy 6,55 7,58 12,20 13,95 17,60
– Lav 3,84 5,76 6,66 9,60 11,80
Resultat per aksje 2,76 0,68 -0,98 -5,28 -0,68
Utbetalt utbytte per aksje 0,65
 
 

Aksjonærstruktur

Goodtech hadde ved årets slutt 1.585 aksjonærer. Selskapets aksjonærstruktur preges av stabile og langsiktige eiere. De 10 største aksjonærene eide ved årsskiftet 60,6 % av aksjene.

10 største aksjonærer per 31.12.2018

Navn Land Andel
Holmen Industri Invest 1 AS Norge        34,32 %
Magnus Tvenge Norge 4,37 %
DNB Bank ASA Norge 4.37 %
Westhawk AS Norge 3,93 %
Nordnet Bank AB (nom.) Sverige   3,37 %
MP Pensjon PK Norge          2,95 %
Storhaugen Invest AS Norge 2,19 %
Ravi Investering AS Norge          1,75 %
Remis AS Norge 1,75 %
Goodtech ASA Norge 1,59 %
 
 

Avkastning og likviditet

Goodtech har som langsiktig målsetning å forvalte konsernets ressurser på en slik måte at aksjonærene oppnår en avkastning på investert kapital som over tid er konkurransedyktig i forhold til sammenlignbare plasseringer. Aksjonærenes avkastning skal synliggjøres gjennom aksjens kursutvikling og utbytte. Styret har en målsetning om at årlig utbytte skal utgjøre minimum 50 % av resultat per aksje.

Likviditeten i aksjen preges av at flere store, langsiktige eiere holder en betydelig andel av aksjene i selskapet. I 2018 ble det omsatt 4.042.621 aksjer, som tilsvarer 17,7 % av utestående aksjer i Goodtech pr 31.12.18.

Goodtech har en likviditetsgarantistavtale med meglerhuset Norne Securities  Avtalen har til hensikt å bedre likviditeten i selskapets aksjer og redusere skillet mellom kjøps- og salgskurs i handelen med selskapets aksjer.

 
 

Investor Relations

Goodtech vil tilstrebe at alle investorer og andre interessenter til enhver tid har tilgang til den samme finansielle informasjonen om selskapet. Informasjon som kan påvirke prisingen av aksjen gis gjennom meldinger til Oslo Børs og via selskapets hjemmesider. Goodtech prioriterer kontakten med aksjemarkedet høyt og ønsker en åpen dialog med aktørene.

Goodtechs kvartals- og årsresultat er tilgjengelige på Oslo Børs’ sider og Goodtechs egne hjemmesider. Selskapet har løpende kontakt med investorer og analytikere. Goodtechs investoransvarlige er konsernsjef Eric Staurset og CFO Synnøve Granli.

 
 

Generalforsamling

Goodtech har én aksjeklasse hvor hver aksje gir én stemme. Ordinær generalforsamling holdes hvert år innen utgangen av juni. Dokumenter som gjelder saker som skal behandles på generalforsamlingen gjøres tilgjengelig for aksjeeierne på selskapets hjemmesider.

 
 

Finansiell kalender 2019 – Goodtech ASA

25.04.2019 – Ordinær generalforsamling
10.05.2019 – Resultat 1. kvartal 2019
22.08.2019 – Resultat 2. kvartal 2019
08.11.2019 – Resultat 3. kvartal 2019