Hopp til innhold

Årsrapport 2018

Alternative måltall / prestasjonsmål (APM)

 

Goodtech presenterer noen alternative måltall/prestasjonsmål i delårsrapporten, som et supplement til finansregnskapet som er utarbeidet ihht IFRS. Slike måltall er ofte brukt av analytikere, investorer og andre interessenter, og formålet er gi å bedre innsikt i selskapets drift, finansiering og fremtidsutsikter.

Prestasjonsmål:

EBITDA og EBIT er begreper som vanligvis benyttes av analytikere og investorer.

EBITDA: Er forkortelse for «earnings before interest, taxes, depreciation and amortization», og tilsvarer driftsresultat før av- og nedskrivninger i årsrapporten.

EBIT: Er forkortelse for «earnings before interest and taxes», og tilsvarer driftsresultat i årsrapporten.

EBITDA margin er brukt for å sammenligne relative resultat mellom perioder. EBITDA margin er beregnet som EBITDA/Driftsinntekter.

Ordrereserve:

Ordrereserven er presentert som alternativt prestasjonsmål, da den indikerer selskapets inntekter og drift i fremtiden.
Representerer estimert verdi av gjenstående arbeid på inngåtte kontrakter.

Finansielle måltall:

Alternative måltall for finansiering og egenkapital er presentert da de er indikatorer på selskapets evne til å oppnå finansiering og betjene sin gjeld.

Netto rentebærende gjeld: Kontanter og kontantekvivalenter fratrukket rentebærende gjeld.

Egenkapitalgrad: Sum egenkapital /Sum eiendeler.