Hopp til innhold

Årsrapport 2018

Balanse Goodtech ASA

 

Balanse per 31. desember

(Alle tall i NOK 1.000)

Note 2018 2017
EIENDELER
Anleggsmidler
Immaterielle eiendeler
Utsatt skattefordel 43 126 45 397
Sum immaterielle eiendeler 43 126 45 397
Varige driftsmidler
Varige driftsmidler 4 307 5 825
Sum varige driftsmidler 4 307 5 825
Finansielle anleggsmidler
Investeringer i datterselskap 10 177 612 187 560
Lån til foretak i samme konsern 9 1 557 1 539
Sum finansielle anleggsmidler 179 168 189 099
Sum anleggsmidler 226 601 240 321
Omløpsmidler
Fordringer
Fordringer på konsernselskap 41 796 8 561
Andre kortsiktige fordringer 9 985 806
Sum fordringer 42 744 9 367
Kontanter og kontantekvivalenter 8 37 261 28 891
Sum omløpsmidler 80 005 38 258
SUM EIENDELER 306 606 278 579
EGENKAPITAL OG GJELD
Egenkapital
Innskutt egenkapital
Aksjekapital 12, 13 45 752 45 752
Egne aksjer 13 -726 -569
Annen innskutt egenkapital 13 389 808 389 808
Sum innskutt egenkapital 434 834 434 991
Opptjent egenkapital
Udekket tap 12 -182 196 -167 601
Sum opptjent egenkapital 182 196 -167 601
Sum egenkapital 252 638 267 390
Gjeld
Kortsiktig gjeld
Leverandørgjeld 2 161 2 100
Skyldig offentlige avgifter -104 314
Kortsiktig gjeld til konsernselskap 50 857 1 456
Annen kortsiktig gjeld  9 1 054 7 320
Sum kortsiktig gjeld 53 969 11 189
Sum gjeld 53 969 11 189
SUM EGENKAPITAL OG GJELD 306 606 278 579