Hopp til innhold

Årsrapport 2018

Balanse Goodtech konsern

 

Konsolidert balanse per 31. desember

(Alle tall i NOK 1.000)

Note 2018 2017
EIENDELER
Anleggsmidler
Varige driftsmidler 12 36 379 44 458
Immaterielle eiendeler 14 149 941 160 026
Utsatt skattefordel 10 43 881 46 856
Andre finansielle anleggsmidler 15 1 028
Sum anleggsmidler 230 201 252 367
Omløpsmidler
Varelager 16 7 152 7 595
Kundefordringer 17 114 583 125 000
Kontraktseiendeler 17 33 936 76 146
Andre kortsiktige fordringer 18 5 658 19 151
Kontanter og kontantekvivalenter 19 60 145 67 787
Sum omløpsmidler 221 474 295 679
Sum eiendeler 451 675 548 046
EGENKAPITAL OG GJELD
Egenkapital
Innskutt egenkapital
Aksjekapital 45 752 45 752
Egne aksjer -726 -569
Annen innskutt egenkapital 389 808 389 808
Sum innskutt egenkapital 24 434 834 434 991
Opptjent egenkapital
Annen egenkapital -202 779 -138 219
Sum opptjent egenkapital -202 779 -138 219
Ikke-kontrollerende eierinteresser 25 1 238 1 049
Sum egenkapital 233 293 297 821
Gjeld   
Langsiktig gjeld
Lån 20 15 303 17 062
Utsatt skatt 10 357 401
Andre avsetninger og forpliktelser 23              3 297                    –
Sum langsiktig gjeld 18 957 17 463
Kortsiktig gjeld
Lån og kreditter 20 30 272 30 371
Leverandørgjeld og annen kortsiktig gjeld 21 120 378 137 482
Kontraktsforpliktelser 22 41 690 58 257
Betalbar skatt 10 250 231
Andre avsetninger og forpliktelser 23 6 834 6 422
Sum kortsiktig gjeld 199 424 232 763
Sum gjeld 218 382 250 226
Sum egenkapital og gjeld 451 675 548 046

Note 1 – 30 følger etter årsregnskapet og er en integrert del av dette.