Hopp til innhold

Årsrapport 2018

Kontantstrømoppstilling Goodtech konsern

 

Konsolidert kontantstrømoppstilling

(Alle tall i NOK 1.000)

Note 2018 2017
Årsresultat -61 739 -14 764
Justert for
   – Skattekostnad 10 3 202 -298
   – Avskrivninger og nedskrivninger 12, 14 19 320 11 440
   – Netto endring i avsetninger for forpliktelser 23 3 709 -1 479
   – Renteinntekter 9 -373 -153
   – Rentekostnader 9 1 390 875
 Endringer i varelager 16 443 1 214
 Endringer i kundefordringer og andre fordringer 17, 18 65 260 68 535
 Endringer i leverandørgjeld og annen kortsiktig gjeld 21, 22 -34 326 -65 023
 Andre endringer 1 574 1 442
Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter før renter og skatt -1 540 1 790
Mottatte renter 9 373 153
Betalte renter 9 -1 390 -875
Betalte skatter 10 -1 675 -1 063
Kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter – videreført virksomhet -4 232 5
Netto kontantstrøm fra driftsaktiviteter – ikke videreført virksomhet               – -434
Kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter -4 232 -429
Netto inn-/utbetaling ved kjøp av varige driftsmidler 12 -1 036 -4 154
Netto utbetaling ved kjøp av immaterielle eiendeler 14 -346 -380
Netto inn/utbetalinger andre investeringer 207                 –
Kontantstrøm fra investeringsaktiviteter -1 176 -4 534
Utbetaling av utbytte til ikke-kontrollerende eierinteresser 24 -200 -250
Netto inn-/utbetalinger ved salg og kjøp av egne aksjer 24          -417 582
Endring av driftskreditt – reklassifisering* 19               – 28 447
Nedbetaling av lån 20 -1 827 -1 952
Kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter  -2 444 26 827
A
Kontantstrøm gjennom året -7 851 21 865
Kontanter og kontantekvivalenter per 01.01 19 67 787 46 393
Effekt av valutakursendringer på kontanter og kontantekvivalenter 209 -471
Kontanter og kontantekvivalenter per 31.12 60 144 67 787

* Trekk på kassekreditt i Goodtech Environment AB på NOK 29,4 mill. pr 31.12.2017 er omklassifisert fra Kontanter og kontantekvivalenter til Kortsiktig gjeld i 2017 balanseoppstillingen. Kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter 2017 endres som følge av dette.

Note 1 – 30 følger etter årsregnskapet og er en integrert del av dette.