Hopp til innhold

Årsrapport 2018

Kontantstrømoppstilling

 

(Alle tall i NOK 1.000)

Noter 2018 2017
Kontantstrømmer fra driftsaktiviteter
Årsresultat -14 281 -9 223
Justert for:
– Skattekostnad 6 2 272 -382
– Avskrivninger 7 1 774 2 348
– Netto renteinntekter 5 -717 -667
– Konsernbidrag og utbytte ført som finansinntekt -16 686 -931
– Netto nedskrivning aksjer og finansielle eiendeler 21 223
Endringer i arbeidskapital:
– Kundefordringer og andre fordringer 485 3 326
– Leverandørgjeld og annen kortsiktig gjeld -2 471 -4 970
Endring avsetninger og andre tidsavgrensninger -913 1 379
Netto kontantstrøm fra driftsaktiviteter -9 314 -9 120
Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter
Utbetalinger ved kjøp av varige driftsmidler 7 -257 -1 592
Utbetaling vedr. aksjeeiertilskudd datterselskap -1 147 -428
Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter -1 404 -2 020
Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter
Innbetaling av konsernbidrag og utbytte 881 250
Kjøp/salg av egne aksjer -471 218
Endring trekk konsernkonto 18 679 -2 566
Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter 19 089 -2 098
Netto endring i kontanter og kontantekvivalenter 8 371 -13 239
Beholdning av kontanter og kontantekvivalenter per 01.01. 8 28 891 42 130
Beholdning av kontanter og kontantekvivalenter per 31.12 8 37 261 28 891