Hopp til innhold

Årsrapport 2018

Erklæring fra styret og konsernsjef

 

Styret og konsernsjef har i dag behandlet og godkjent årsberetning og årsregnskap for Goodtech ASA, konsern og morselskap, per 31. desember 2018.

Årsregnskapet for konsernet er avlagt i samsvar med de EU-godkjente IFRSer og tilhørende fortolkningsuttalelser, samt de ytterligere norske opplysningskrav som følger av regnskapsloven og som skal anvendes per 31.12.2018. Årsregnskapet for morselskapet er avlagt i samsvar med regnskapsloven og norsk god regnskapsskikk per 31.12.2018. Årsberetningen for konsern og mor er i samsvar med regnskapslovens krav og norsk god regnskapsskikk nr. 16 per 31.12.2018.

Etter vår beste overbevisning:

  • er årsregnskapet 2018 for morselskapet og konsernet utarbeidet i samsvar med gjeldende regnskapsstandarder
  • gir opplysningene i regnskapet et rettvisende bilde av konsernets eiendeler, gjeld og finansielle stilling og resultat som helhet per 31. desember 2018
  • gir årsberetningen for konsernet og morselskapet en rettvisende oversikt over
    • utviklingen, resultatet og stillingen til konsernet og morselskapet
    • de mest sentrale risiko- og usikkerhetsfaktorer konsernet og selskapet står overfor.