Hopp til innhold

Årsrapport 2018

Resultatregnskap Goodtech ASA

 

Resultatregnskap 1. januar – 31. desember

(Alle tall i NOK 1.000)

Note 2018 2017
Driftsinntekter
Salgsinntekter 2 7 018 6 643
Sum driftsinntekter 7 018 6 643
Driftskostnader
Lønnskostnader 3 7 919 10 734
Avskrivninger og nedskrivinger 7 1 774 2 348
Andre driftskostnader 3, 4 13 461 4 739
Sum driftskostnader 23 155 17 823
Driftsresultat -16 137 -11 178
Finansinntekter og finanskostnader
Inntekt på investering i datterselskap 5 16 686 681
Annen finansinntekt 5 1 273 1 742
Sum finansinntekter 17 960 2 422
Finanskostnader
Nedskr. av andre finansielle oml.midler 5 5
Nedskrivning finansielle anleggsmidler 5 13 123
Annen finanskostnad 5 707 849
Sum finanskostnader 13 832 849
Netto finans 4 127 1 573
Resultat før skatt -12 009 -9 604
Skattekostnad 6 2 272 -382
Årsresultat -14 281 -9 223
Overf. og disponeringer
Fremføring av udekket tap 13 -14 281 -9 223
Sum disponeringer -14 281 -9 223