Hopp til innhold

Årsrapport 2018

Nøkkeltall

 
Ordre- og resultattall (MNOK) *) 2014 2015 2016 2017 2018
Salgsinntekter 638,8 698,3 704,2 688,7 569,1
EBITDA 6,0 -0,7 -12,9 3,0 -34,7
EBITDA % 1,0 % -0,1 % -1,8 % 0,4 % -6,1 %
Resultat før skatt (EBT) -24,7 -79,1 -60,6 -15,2 -58,5
EBT % -3,9 % -11,3 % -8,6 % -2,2 % -10,3 %
Resultat etter skatt for videreført virksomhet -12,2 -74,0 -61,2 -14,8 -61,7
Årsresultat -21,7 -169,5 -25,2 -15,1 -61,7
Ordrereserve 31.12 363,3 416,8 346,2 273,0 248,2
Kontantstrøm
Kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter 59,9 4,5 -2,6 -0,4 -4,2
Balanse (**)
Totale eiendeler 1 570,8 663,7 584,4 548,0 451,7
Egenkapital 686,5 341,7 308,6 297,8 233,3
Egenkapitalandel 43,7 % 51,5 % 52,8 % 54,3 % 51,7 %
Egenkapitalrentabilitet -1,7 % -14,4 % -18,8 % -4,9 % -23,2 %
Netto rentebærende gjeld /(-fordring) 178,1 34,5 -26,7 -20,4 -14,6
Netto gjeldsgrad % 25,9 % 10,1 % -8,7 % -6,8 % -6,2 %
Likviditetsgrad        0,91            1,24        1,28         1,27 1,11
Aksjen
Aksjekurs 31.12 (kr) 12,00 10,75 7,00 6,53 3,84
Resultat per aksje (kr) -0,68 -5,28 -1,13 -0,68 -2,76
Utbytte per aksje (kr)
Ansatte
Antall ansatte per 31.12 373 374 341 325 302
Antall årsverk 363 377 359 317 314
HMS
Sykefravær 2,9 % 3,4 % 2,9 % 2,9 % 2,8 %
H1 3,2 1,8 2,0
H2 9,5 16,3 4,0
 
 
Definisjoner finansielle nøkkeltall
EBITDA Driftsresultat før av- og nedskrivninger og spesielle poster
EBITDA % (Driftsresultat før av- og nedskrivninger og spesielle poster)/salgsinntekter
EBT% Resultat før skatt/salgsinntekter
Egenkapitalandel Egenkapital/totalkapital
Egenkapitalrentabilitet Resultat etter skatt/gjennomsnittlig egenkapital
Gjennomsnittlig egenkapital (Egenkapital 1.1 + Egenkapital 31.12)/2
Resultat per aksje Resultat etter skatt/gjennomsnittlig utestående aksjer
Netto gjeldsgrad Netto rentebærende gjeld/egenkapital
Likviditetsgrad Omløpsmidler/kortsiktig gjeld
H1 Antall fraværsskader per million utført timeverk, beregnet på 12 mnd løpende basis
H2 Antall fraværsskader og medisinsk behandling pr. million utført timeverk, beregnet på 12 mnd løpende basis