Hopp til innhold

Årsrapport 2018

Årsberetning 2018

Restruktureringen av virksomheten som en ledende leverandør av industriell effektivitet i Norge og Sverige gir resultater. Denne delen av virksomheten leverte positiv EBITDA på NOK 18,7 mill. i 2018. Restruktureringen av virksomheten på Åland er pågående. Nedskriving av prosjekter gir negativ EBITDA for konsernet i 2018.

Goodtech er godt posisjonert i markedet og er en attraktiv partner innen digitalisering og industriell effektivitet fremover.

 

Virksomheten

Goodtech er et teknologikonsern som leverer prosjekter, tjenester og produkter som skaper verdi for våre kunder gjennom økt effektivitet og forbedret helse, miljø og sikkerhet.

Vår kjernevirksomhet er:

  • Digitalisering, automasjon, elektrifisering og robotisering.
  • Miljøbaserte løsninger innenfor vannrensing og biogass.

Goodtech ASA er notert på Oslo Børs og har hovedkontor i Oslo. Konsernet har selskaper i Sverige og på Åland i tillegg til i Norge, og omsetter for ca. 570 mill. i 2018. Konsernet har ca. 300 ansatte. Vår visjon er at Goodtech skal være førstevalget for industriell effektivitet.

Våre kundeløfter

  • Vi skaper økt lønnsomhet for våre kunder gjennom digitalisering og effektive løsninger
  • Vi leverer som avtalt – og gjør det med entusiasme!
  • Vi gjennomfører med forankring i HMS og våre etiske retningslinjer

Intern restrukturering og forbedringsarbeide

Goodtech har de siste to årene gjennomført en rekke forbedringstiltak for å bedre konsernets drift og lønnsomhet. Tiltakene har omfattet reorganisering, nye prosesser innen salg og prosjektgjennomføring med økt fokus på risikokontroll, økt fokus på HMS, compliance og kvalitet, samt kostnadstilpasninger. Gjennom 2018 har det vært arbeidet videre med innførte forbedringer, herunder interne opplæringsprogrammer og systemforbedringer. Vi ser nå at restruktureringen av virksomheten i Norge og Sverige begynner å gi resultater.

Restrukturering av virksomheten på Åland pågår. Som følge av rådende konkurranse- og markedsforhold innenfor vannrensing og biogass, er det behov for tiltak for å øke effektiviteten og lønnsomheten av denne virksomheten, og i løpet av høsten 2018 ble det igangsatt en omstilling som har resultert i en ny strategi for Goodtech Environment AB Åland.

Med bakgrunn i gjennomførte og pågående forbedringstiltak forventes det ytterligere effektivisering og bedring av driftsmarginer i alle deler av Goodtechs virksomhet fremover.

Året 2018

 

Nøkkeltall (NOK 1.000) 2018 2017
Driftsinntekter 569 125 688 678
EBITDA -34 680 2 970
EBITDA margin % -6,1 % 0,4 %
Resultat før skatt -58 537 -15 165
Ordrereserve 248 207 273 012
Antall ansatte 302 325

 

Miljøvirksomheten på Åland

Forbedringer i underliggende drift i Goodtechs norske og svenske datterselskaper i 2018 ble overskygget av prosjektnedskrivningene i datterselskapet Goodtech Environment AB (GEAB) på Åland, som belaster EBITDA med NOK -53,4 mill., som følge av kostnadsøkninger og omtvistede krav i historisk inngåtte prosjekter. Nedgangen i driftsinntektene i 2018 skyldes færre prosjekter med stor materialandel og derav lavere volum, hovedsakelig i GEAB.

Prosjektnedskrivingene i GEAB er blant annet knyttet til Odderøya Renseanlegg, der det er usikkerhet med hensyn til endelig oppgjør. Kristiansand kommune meldte i slutten av juni 2018 heving av kontrakten for Odderøya Renseanlegg, med påstand om vesentlig mislighold av kontraktsforpliktelsene, blant annet på bakgrunn av forsinket utbedring av sveisearbeid. Kontrakten hadde ved inngåelse en samlet kontraktsverdi for GEAB på i overkant av NOK 70 mill. Prosjektet var i sluttfasen og Goodtechs leveranser under kontrakten var i det vesentlige ferdigstilt ved hevingen. Goodtech er uenig i at det foreligger vesentlig mislighold av kontraktsforpliktelsene. GEABs krav på sluttoppgjør er på NOK 38,2 mill. eks. mva, og motkrav fra Kristiansand kommune er på nærmere NOK 47,9 mill. GEAB bestrider motkravet fra Kristiansand kommune, og opprettholder sitt krav på sluttoppgjør. GEAB har den 1. mars 2019 tatt ut stevning mot Kristiansand kommune i denne saken.

I løpet av høsten 2018 ble det igangsatt en omstilling i GEAB som har resultert i en ny strategi for selskapet med fokus på prosjekter med en lavere risikoprofil, og der det svenske markedet igjen blir det primære. Fokus fremover vil være lønnsomhet, i motsetning til tidligere fokus på vekst. Som følge av ny strategi og tilpasning til en lavere omsetning er det gjennomført en nedbemanning i selskapet med over 20% i løpet høsten 2018. Jörgen Carlsson er tilsatt som ny daglig leder i selskapet fra midten av februar 2019, og vil ha fullt fokus på restrukturering og utvikling av virksomheten på Åland fremover.

Etter nedskrivingene har GEAB behov for å styrke sin balanse, og det arbeides med ulike løsningsalternativer for å ivareta kunder, ansatte og leverandører i selskapet, herunder ferdigstillelse av pågående prosjekter. Goodtech ASA har stilt garantier for driftsfasiliteter og prosjektgarantier for GEAB, hvorav prosjektgarantier utgjør totalt ca. NOK 38 mill. ved utgangen av 2018. Av dette utgjør prosjektgarantien på Odderøya Renseanlegg NOK 2,2 mill.

Digitalisering, automasjon, elektrifisering og robotiseringsvirksomheten i Norge og Sverige

Underliggende drift innenfor digitalisering, automasjon, elektrifisering og robotisering er positiv, med høy aktivitet både i Norge og Sverige. Det har vært god ressursutnyttelse i de fleste av konsernets enheter i 2018, med bedrede marginer sammenlignet med fjoråret. Denne delen av virksomheten omsetter for ca. NOK 445 mill. og leverer en positiv EBITDA på NOK 18,7 mill. (4,2 % margin) i 2018.

Gjennom 2018 har Goodtech styrket sin posisjon som ledende leverandør innen industriell effektivitet, gjennom nye kontakter og leveranser innen digitalisering og Industri 4.0 både til eksisterende og nye kunder.

Goodtech har i løpet av 2018 sluttført flere større prosjekter, blant annet oppgradering og idriftssettelse av kontroll- og sikkerhetssystemet til Teekays flytende plattform Petrojarl 1 FPSO (Floating Production, Storage and Offloading). Elektro- og automasjonsprosjektet for renseanlegget som GE Power leverer til Hydros teknologipilot på Karmøy ble også sluttført i begynnelsen av 2018. Hydros pilotanlegg på Karmøy har verdens mest klima- og energieffektive produksjonteknologi for aluminium. I slutten av året er styre- og overvåkingskontrakten til Oslo kommune Energigjenvinningsetat på Haraldrud forbrenningsanlegg ferdig overlevert. Anlegget ble satt i drift i høsten 2018.

Prosjektet med kraftleveransen til Wacker Chemicals på Holla som ble vunnet i 2017 har pågått gjennom hele 2018. Prosjektet planlegges overlevert til sommeren 2019.

Andre større prosjekter under gjennomføring i 2018 er de to prosjektene på leveranse av to Portabulk® helautomatiske fyllings- og håndteringssystemer til Borealis’ gjødselanlegg i Frankrike. Disse prosjektene vil leveres i henhold til planer fra kunden i løpet av 2019.

Goodtech styrker sin posisjon som ledende leverandør av industriell effektivitet.

En av våre nye kunder i 2018 er Insula Produksjon AS, som blant annet produserer varemerket Lofoten. Insula valgte i 2018 Goodtechs nyeste og mest fleksible pakkemaskiner av typen GRW 20 – Goodtech Robowrapper – til sin fabrikk på Leknes.

Et annet eksempel er Goodtechs MES-løsning (Manufacturing Execution System) som i 2018 blant annet ble valgt av Skretting AS, en ledende leverandør av ernæringsløsninger til havbruksnæringen. Skretting oppnår enda bedre planlegging og optimalisering av sin produksjon gjennom Goodtechs MES-løsning som knytter sammen forretningssystemet med prosesstyring og gir Skretting ett grensesnitt mot alle forretningssystemene.

I Sverige fortsetter fremgangen innen digitalisering og Industri 4.0 gjennom leveranser av kostnadseffektive helautomatiske robotiserte monteringslinjer, pakkeløsninger og sporbarhetssystemer til våre kunder. I 2018 har Goodtech fortsatt samarbeidet med kunder som blant annet SEM AB og Haldex gjennom nye kontrakter og leveranser.

Goodtech bekrefter også sin posisjon som en foretrukken teknologileverandør innen helautomatisk pakking og håndtering av bulkvarer gjennom sin Portabulk®-teknologi. En av flere viktige leveranser i 2018 er til MSP Engineering Pty, en ledende australsk leverandør av produksjonsanlegg for mineralutvinning. Goodtech Portabulk® FAB-konsept er basert på robotteknologi for å oppnå en så fleksibel og effektiv produksjon som mulig.

Goodtech på Åland styrker sin posisjon innen vannrensing til den kommunale sektoren i Sverige, gjennom kontrakt med AF Bygg Syd for ombygging og utvidelse av prosessanlegget til vannverket i Älmhult, og en totalentreprise med Östersunds Kommun, Sverige for nybygging av Näs Vatnverk i slutten av 2018. Begge disse kontraktene passer godt inn i den nye strategien som er lagt for virksomheten på Åland.

Kontantstrøm, investeringer, finansiering og likviditet

Konsernet har netto likvider på NOK 14,6 mill. per 31.12.2018, mot netto likvider på NOK 20,4 mill. på samme tidspunkt i fjor.

Egenkapitalen per 31.12.2018 er NOK 233,3 mill., noe som gir en egenkapitalgrad på 51,7%, mot 54,3% i fjor.

Kontantstrøm fra drift ble NOK -4,2 mill. i 2018 mot NOK -0,4 mill. i samme periode i fjor.

Kontantstrøm fra driften vil naturlig svinge fra periode til periode, avhengig av sammensetning av prosjektmassen og faktureringstidspunkt i prosjektene. Goodtech har fokus på god likviditetsstyring og tiltak for å bedre kontantstrømmen i prosjektene, inkludert forbedring av faktureringsrutiner og oppfølging av utestående fordringer. Dette vil ha fortsatt fokus fremover. Kontantstrømmen i 2018 er betydelig påvirket av tvisten med Kristiansand Kommune vedrørende Odderøya-prosjektet, der Goodtech har et utestående krav på sluttoppgjør på NOK 38 mill.

Netto gjeldsgrad (netto rentebærende gjeld/egenkapital) utgjør -6,2 % (netto likvider) ved utgangen av 2018 mot -6,8 % året før.

Konsernet har skattemessig fremførbart underskudd på NOK 283 mill., hvorav NOK 177 mill. i Norge. Styret ser gode fremtidige muligheter for å utnytte underskuddet, og har balanseført utsatt skattefordel tilknyttet dette med NOK 32,7 mill.

Aksje- og aksjonærforhold

Selskapets aksjekapital består av 22.876.146 aksjer pålydende NOK 2 til sammen NOK 45.752.292 pr 31.12.2018. Alle aksjonærer i Goodtech har like rettigheter. Selskapet har én aksjeklasse, og hver aksje har én stemme på generalforsamlingen. Aksjene er fritt omsettelige, og det er ikke fastsatt noen omsetningsbegrensninger for selskapets aksjer i vedtektene.

Holmen Industri Invest I AS er ved utgangen av året selskapets største aksjonær med 34,3 % av aksjene. En stor andel av konsernets ansatte er aksjonærer i Goodtech ASA. Goodtech ASA hadde ved årets utgang 362.917 egne aksjer, tilsvarende 1,59 % av selskapets aksjekapital. Det henvises ellers til et eget kapittel om aksjonærforhold i årsrapporten.

Personale, arbeidsmiljø og sikkerhet

 

Helse, miljø og sikkerhet på arbeidsplassen 2018 2017
Rapporterte uønskede hendelser (RUH) 365 353
Rapportert medisinsk behandling uten fravær (MTC) 1 8
Rapporterte fraværsskader (LTI) 1 1
Dødsulykke 0 0
Sykefravær 2,8% 2,9%

Goodtech skal være en trygg arbeidsplass hvor HMS er et fokusområde. Vi har en nullvisjon for skader og ulykker. Vi mener at alle ulykker kan unngås ved å etablere gode rutiner for etterlevelse, samt sørge for kontinuerlig forbedring i samsvar med fastsatte krav og mål.

I Goodtech jobber vi målrettet for å nå vår nullvisjon, og vårt viktigste mål er at ingen skal skade seg på jobb. 2018 har vært et godt år for helse, miljø og sikkerhet i Goodtech. HMS er et kontinuerlig fokusområde, og mange gode krefter bidrar til å etablere en sterk HMS-kultur i konsernet. Den målrettede satsningen på skadeforebygging begynner å gi dokumenterte resultater, og er godt forankret i ledelsen og i organisasjonen. Vi har i løpet av 2018 oppnådd våre konsernmål og KPIer, og det er etablert en levende internkontroll som vi nå skal bygge videre på.

H1-verdien er en viktig måleparameter for sikkerhetsarbeidet i Goodtech. H1 er definert som antall fraværsskader pr. million utførte timeverk, beregnet på 12 mnd løpende basis. Det er registrert 1 skade med fravær i 2018. Dette gir en H1-verdi for 2018 på 2,0.

Registrering av sykefravær er en viktig måleparameter for helse, miljø og trivsel i Goodtech. Goodtech har historisk et stabilt og lavt sykefravær, som vi mener representerer et sunt sykdomsbilde, uten arbeidsrelatert sykefravær. Sykefraværet i 2018 er 2,8% mot 2,9% i fjor. Det lave sykefraværet i konsernet indikerer at trivselen og motivasjonen for å gå på jobb er god. Goodtech gjennomførte en medarbeiderundersøkelse i 2018 som ga oss gode innspill både på våre styrker og forbedringsområder. Vi tar med oss dette videre for å bygge en enda bedre arbeidsplass.

Etiske retningslinjer og compliance

Goodtechs etiske retningslinjer gjelder for alle ansatte og alle som opptrer på vegne av Goodtech. Goodtech skal drive forretningsmessig virksomhet av en høy etisk standard, basert på åpen og ærlig konkurranse. Vi skal ha en åpen kultur og jevnlig diskutere etiske dilemmaer med de ansatte. Goodtech har nulltoleranse i forhold til brudd på internasjonalt anerkjente menneskerettigheter, arbeiderrettigheter, og for enhver form for bruk av barnearbeid eller slavearbeid. Dette er krav som også stilles til Goodtechs underleverandører.

Goodtechs compliance-prosedyrer og rutiner skal sikre at alle ansatte forstår rekkevidden av konsernets etiske retningslinjer, samt utvikling av rutiner og prosedyrer for å forhindre brudd på de etiske retningslinjene. Vi sikrer dette blant annet ved at konsernet har effektive compliance-prosedyrer, internregelverk og oppfølgingsrutiner, herunder et kontinuerlig ledelsesfokus på at Goodtechs etiske retningslinjer ivaretas og etterleves.

Konsernets overordnede retningslinjer stiller krav til at alle ansatte skal behandles med respekt og ha en arbeidsplass som er fri for mobbing og trakassering. Goodtech har som mål å være en arbeidsplass der det ikke forekommer forskjellsbehandling som følge av rase, kjønn eller legning. Konsernet skal ikke utøve noen form for diskriminering i sin rekrutterings- og ansettelsespraksis eller når det gjelder tilgang til utdanning, forfremmelse og belønning. Goodtechs overordnede retningslinjer og leveregler er i tråd med diskrimineringslovens formål om å fremme likestilling, sikre like muligheter og rettigheter og å hindre diskriminering på grunn av etnisitet, nasjonal opprinnelse, avstamning, hudfarge, språk, religion og livssyn. I forbindelse med EUs Personverndirektiv (GDPR) som ble innført i 2018 har Goodtech blant annet oppdatert konsernets personvernpolicy og gjennomført opplæring av ansatte.

 Ansatte 2018 2017
 Antall ansatte 31.12 302 325
 Andel kvinnelige ansatte 11,6 % 11,4 %
 Aksjonærvalgte kvinner i Goodtechs styre 2 av 5 2 av 5

Konsernet har som mål å være en arbeidsplass der det råder full likestilling mellom kvinner og menn, og er i en kontinuerlig prosess for å få flere kvinner som søkere til ledige stillinger. Konsernledelsen besto ved utgangen av året av to kvinner og to menn.

Godtgjørelse til konsernsjef og selskapets styre er opplyst i note til regnskapet. Det vises til styrets erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte i note 29 til årsregnskapet.

Miljø og samfunnsansvar

I Goodtech skal vi bidra til et mer bærekraftig samfunn ved å tilby løsninger og tjenester som gjør det mulig for våre kunder å redusere sin miljøpåvirkning. Dette er vår viktigste og mest varige miljøbelastning. Samtidig jobber vi aktivt med å redusere miljøpåvirkningen fra vår virksomhet, og sikrer at vi overholder gjeldende lovkrav.

Målet er å øke kundenes verdiskaping ved å utvikle produkter og systemer som øker effektiviteten, reduserer energiforbruket og gir minst mulig miljøpåvirkning.

Goodtech bidrar gjennom dette positivt til å ivareta det ytre miljø og tilfører verdi til samfunnet gjennom sin kjernevirksomhet. Dette gjelder for store energikonsumenter i industrien, ved bygging av energiproduksjonsanlegg for fornybar energi og anlegg for rensing av drikkevann, prosess- og avløpsvann. Det henvises til nærmere redegjørelse for samfunnsansvar i kapittelet om Menneske, samfunn og miljø i årsrapporten.

Risikofaktorer og risikostyring

Goodtech ASA og de enkelte selskapene i konsernet er eksponert for ulike former for risiko av både markedsmessig, operasjonell og finansiell karakter. I tillegg er enkelte selskaper eksponert mot regulatoriske risikofaktorer og politisk risiko. Politiske beslutninger som vedrører infrastruktur, miljø og bruk av innleide ressurser er eksempler på slike.

Goodtech arbeider systematisk med HMS- og compliance som en naturlig del av kulturen i selskapet. Målsetningen er å sikre at konsernet har effektive compliance-prosedyrer, internregelverk og oppfølgingsrutiner, herunder at Goodtechs etiske retningslinjer ivaretas og etterleves.

Styret er opptatt av å sikre en systematisk og bevisst håndtering av risiko i alle deler av virksomheten, og anser dette som en forutsetning for langsiktig verdiskapning for aksjonærer og trygging av arbeidsplasser for selskapets ansatte.Goodtech arbeider aktivt med å håndtere risiko i alle deler av virksomheten, og det gjøres regelmessig risikovurderinger hvor de viktigste risikoforhold belyses og vurderes.

En stor del av Goodtechs virksomhet knytter seg til utføring av enkeltprosjekter. Prosjektenes kompleksitet, størrelse, varighet og risiko varierer. Det er derfor avgjørende for å oppnå gode resultater at prosjektrisiko blir analysert på anbudsstadiet og håndtert på en systematisk og profesjonell måte i gjennomføringsfasen.

Konsernets balanse inneholder eiendeler og gjeld relatert til pågående prosjekter. Enkelte poster inneholder estimatusikkerhet der konsernets ledelse og prosjektansvarlige har utøvd skjønn basert på gitte forutsetninger. Beste estimat er lagt til grunn for den regnskapsmessige behandlingen pr 31.12.2018.

I løpet av en prosjektperiode kan det oppstå situasjoner eller endringer i markedsforhold som kan medføre endrede estimater, og dermed påvirke konsernets eiendeler, gjeld, egenkapital og resultat. Konsernet har rutiner og systemer for risikovurdering i prosjektene, fra anbudsfasen og frem til ferdig prosjekt. Gjennomgang og vurdering av prosjektene gjøres hver måned. Formålet med dette er gjennom korrigerende tiltak å begrense uønskede økonomiske og produksjonsmessige konsekvenser, samt å ha løpende realistiske estimater på prosjektene. Samtidig fokuseres det på å utnytte positive muligheter i prosjektene. Det foregår et kontinuerlig forbedringsarbeid i gjennomføringen av disse prosedyrene. For å redusere risiko knyttet til valg av underleverandører har Goodtech det siste året innført en strengere risikovurdering og kontroll før disse velges.

Konsernets fremtidige drift vil blant annet avhenge av at konsernets medarbeidere har de kvaliteter og den kompetanse som skal til for å sikre at levering skjer i henhold til inngåtte kontrakter. Viktige elementer i denne forbindelse er å imøtekomme kundenes fremtidige krav til service, teknologi og effektivitet. Risikoen reduseres ved at det er stor spredning i kontraktene med hensyn til antall og størrelse, og at ingen kontrakter er store og dominerende i forhold til den totale omsetningen. Disse risikoforholdene har høyt fokus, og søkes oppveid gjennom det systematiske arbeidet som gjøres med å forvalte og utvikle prosesser, rutiner, metoder og kompetanse, og som skal sikre fremtidig vekst og inntjening innen kjerneområdene.

Goodtech opererer i flere europeiske land. Kontraktene er primært i valutaene NOK, SEK, EUR og USD. Svingninger i valuta kan medføre endret inntjening i NOK for utenlandske prosjekter. Det tilstrebes at innkjøp og salg i de enkelte prosjekter foretas i samme valuta, noe som reduserer risikoen knyttet til kurssvingninger. Konsernet har i tillegg et flervaluta konsernkontosystem, noe som bidrar til å utjevne valutarisikoen. Konsernet har i løpet av året ikke gjort vesentlige sikringsforretninger med kredittinstitusjoner når det gjelder valuta. Goodtech har kunder innen mange bransjer, noe som gjør konsernet mindre eksponert for konjunktursvingninger.

Motpartsrisiko anses som moderat, og historisk har konsernet kun ført begrensede tap på krav. Goodtech har etablert klare retningslinjer og kriterier for vurdering av kredittrisiko. Det er også stor spredning blant kundene, både med hensyn til antall og størrelse, samt at kundene i hovedsak er veletablerte selskaper og offentlige institusjoner. Dette reduserer sårbarheten for tap på enkeltkunder.

Styret anser likviditetssituasjonen i konsernet som utfordrende, som følge av tvisten og utestående krav på sluttoppgjør fra Kristiansand Kommune vedrørende prosjektet for Odderøya Renseanlegg. Konsernet har kontinuerlig fokus på likviditetsforbedrende tiltak. Konsernets strategi er til enhver tid å ha tilstrekkelig med kontanter, kontantekvivalenter og/eller kredittmuligheter for å kunne finansiere drift og investeringer i samsvar med konsernets strategiplan. Overskuddslikviditet plasseres hovedsakelig i norske kroner. Rentebærende gjeld tas hovedsakelig opp i NOK eller SEK. For å redusere Goodtechs eksponering mot endringer i rentenivået, er det inngått avtale om fastrente på ett av konsernets langsiktige lån. For øvrig har konsernet lånerammer og låneopptrekk med flytende rente.

Forskning og utvikling

Goodtech arbeider løpende med teknologiutvikling og løsningsorienterte prosjekter. Som eksempel leverer Goodtech egenutviklede teknologiløsninger for produksjonslinjer og robotceller samt industrielle IT-løsninger som Risk Based Management Systems, Manufacturing Execution Systems (MES).

Eierstyring og selskapsledelse

Styret i Goodtech har arbeidet frem prinsipper for eierstyring og selskapsledelse som skal sikre interessene til selskapets eiere, ansatte og øvrige interessenter. I tillegg klargjøres rolledelingen mellom aksjeeiere, styret og den daglige ledelse. Formålet med selskapets prinsipper for eierstyring og selskapsledelse er å skape økt forutsigbarhet og gjennomsiktighet, og dermed redusere usikkerhet forbundet med virksomheten. Prinsippene skal støtte opp om de mål selskapet styrer etter. Styret søker å ha retningslinjer for eierstyring og selskapsledelse som er i samsvar med den norske anbefaling for eierstyring og selskapsledelse.

Prinsipper for eierstyring og selskapsledelse vedtatt av styret 20. mars 2019 er omtalt i eget kapittel i årsrapporten.

Redegjørelse for årsregnskapet

Årsregnskapet for konsernet er avlagt i henhold til Internasjonal Financial Reporting Standards (IFRS). Årsregnskapet for morselskapet Goodtech ASA er avlagt etter regnskapslovens bestemmelser og god norsk regnskapsskikk (NGAAP). Styret mener at årsregnskapet gir et rettvisende bilde av morselskapets og konsernets eiendeler og gjeld, finansielle stilling og resultat. I samsvar med regnskapsloven § 3-3a og god regnskapsskikk (GRS) bekreftes det at forutsetningene om fortsatt drift er til stede.

Årets resultat i konsernet og i morselskapet Goodtech ASA

Goodtech-konsernet viser et årsresultat på NOK -61,7 mill. Resultat per aksje utgjør NOK -2,76 per aksje.

Morselskapet Goodtech ASA viser et årsresultat på NOK -14,3 mill. i 2018 som foreslås dekket av annen egenkapital.

Styret foreslår at det ikke utdeles utbytte på grunnlag av selskapets årsregnskap for 2018.

Goodtech ASAs (morselskapet) egenkapital ved utgangen av året etter foreslått resultatdisponering utgjør NOK 252,6 mill.

Hendelser etter årets utløp

Goodtech har inngått flere nye kontrakter etter årsslutt, herunder kontrakt for leveranse av robotiserte sveiseceller til Permascand AB og Nobel Biocare AB, leveranse av pakkemaskin inkludert roboter til Wilhelmsen Chemicals AS og kontrakt for nybygg av råtnekammer til Falköping Kommun i Sverige.

Konsernets fremtidige utvikling

Goodtech er godt posisjonert i våre hovedmarkeder, og vi opplever et høyt aktivitetsnivå i disse markedene.

Med utgangspunkt i vår virksomhet innen automatisering, industriell IT og robotisering vil Goodtech være en attraktiv partner innen digitalisering og industriell effektivitet fremover.

Styrket fokus på prosjektgjennomføring og risikokontroll, samt en tydeligere og sterkere salgs- og markedsinnretning forventes å få positive effekter på lønnsomheten fremover.

Styret ser dette som et godt grunnlag for en positiv verdiutvikling for selskapets aksjonærer, og har som målsetning å føre en aktiv utbyttepolitikk, tilpasset selskapets resultater og finansielle situasjon.